Kategorija Nastavne metode


Kao dobra prezentacija ?!?! 3

Faza prezentacije, diskusije ili evaluacije ili ma bilo koja faza časa uglavnom sadrži neku prezentaciju, nekog rada. U poslednje vreme je veoma popularno da se prezentuje putem elektronskih prezentacija uglavnom MS Power Point-a. Što je sasvim u redu, jer je program relativno lak za kreiranje prezentacije i prezentacija lako prepravljiva u poslednjem trenutku.Sad na kraju godine vidim da je jurnjava za projektorima po školi, jer nekako na kraju godine svi prezentuju seminarske radove, istraživanja …. ili bilo koji deo časa. Uglavnom puštamo učenike da sami prave prezentacije i da nam tako predstave svoj rad. Mada se i nastavnici sve češće opredeljuju da predstave lekcije putem PowerPoint-a. Pre nekoliko godine je možda i sinonim za uvođenje tehnologije u nastavi (ili čak aktivnu nastavu) bila PowerPoint prezentacija. Nadam se da smo se malo pomerili od toga i da je danas situacija drugačija.Prisustvovao sam velikom broju predavanja na kojima je ppt bila velika […]


Malo metoda za kraj časa 7

Koliko vam se samo puta dogodilo da završite ono što ste planirali a još nekoliko minuta do zvona.  Meni se to dešava, zato što imam različite grupe, pa jedni urade za pola sata ono što drugi ne mogu za ceo čas.  Ali nekako u bazi uvek imam neki zadatak minijaturu kao dodatak (ili oni što sam spremio za domaći) pa im to dam da pokušaju da odrade.Ali to nije najsrećnije rešenje. Evo šta sve možete da odradite na kraju časa ako vam ostane malo vremena, a nije potrebno da preterano planirate.Pisanje novinaStavite učenike u uloge novinara. Potrebno je da napišu kratak članak o tome šta su danas radili. Možete ih ograničiti sa brojem redova ili veličinom članka u novinama. Veoma je bitno da pišu datum, da se potpišu i da sačuvaju te svoje tekstove i na kraju godine mogu sastaviti „časopis“, odnosno još bolje je da vi to uzmete i […]


Učenje po stanicama 4

Tok obukeNa različitim mestima u jednoj prostoriji („stanicama“) nastavnik raspoređuje materijal, kao i zadatke vezane za taj materijal. Materijal je tako izabran da učenici bez stalne pomoći nastavnika mogu da ga obrade i da uče kroz otkrivanje. Stanice sadrže i materijal koji pruža mogućnost samostalne provere. Učenici samostalno prolaze kroz stanice za učenje tokom zadatog vremena. Pri tome na svakoj stanici mogu sami da biraju obim i stepen težine svog rada, kao i da provere svoj napredak u učenju. Ako je materijal za učenje poređan od jednostavnih zadataka ka složenijim, učenici će prolaziti kroz stanice određenim redosledom.KomentarOvo je još jedna od metoda koja je pogodna za rad u odeljenjima sa učenicima koji imaju različito predznanje i sposobnosti. Kako se učenje odvija individualno, učenik brzinu učenja prilagođava svojim potrebama i mogućnostima. Učenici sami mogu proveriti svoje znanje bez pritiska koji obično imaju kod klasičnog ispitvanja. Nastavnik priprema materijal koji će učenici […]


Zamena uloga

Tok obukeNastavnik zadaje temu i daje učenicima nastavni materijal za učenje na tu temu. Svaki učenik dobija zadatak da zadatu temu na osnovu materijala za učenje sam obradi i na osnovu toga pripremi informacije za druge učenike na nekom radnom listu. Taj radni list treba da osim informacija o temi sadrži i precizno formulisane primere sa uputstvima korak po korak za njihovu izradu, kao i zadatak za vežbu. U toku pripreme učenik razgovara sa nastavnikom o svim pitanjima koja se pojave pri izradi i nakon pripreme materijala predaje mu list sa primerima.KomentarMetoda je koncipirana tako da učenici savladavaju i prenose nastavno gradivo kroz preuzimanje uloge nastavnika. Pri tome sami stiču znanje, osmišljavaju radne zadatke za druge učenike i time proširuju svoje poznavanje metoda u oblasti učenja. Učenici uglavnom vole ovakav način rada jer aktivno učestvuju u oblikovanju i odvijanju nastave, a podstiče i njihovu kreativnost. Metodu je moguće uraditi tek […]


Ispuni slova 4

Tok obukeNeki stručni pojam iz gradiva se ispisuje na sredini papira. Svako slovo postaje deo nekog drugog pojma na zadatu temu. Nastavnik (ili neko od učenika) grupiše dobijene pojmove i ispisuje ih na flipchart-tabli. Na taj način dobije se tzv „zbirka pojmova“ o kojima će biti reči u okviru nastavne teme. Radi se samostalno.KomentarUčenici po pravilu vole ovu metodu jer im se čini da rade nešto neobavezno. Za izradu najčešće nije potrebno više od 5 minuta. Kao polazni pojam ne mora se uvek koristiti stručni pojam; to može biti ime i prezime učenika, ime praznika (npr. nova godina, ili deda mraz)… Ono što je važno je da se slagalica popunjava pojmovima vezanim za zadatu nastavnu temu.Materijalipapir, olovka, flomasteri, kartice, flipchart ili moderacijska tablaPrimeristručni pojam: obrada tekstaUpotrebaOva metoda se može koristiti tokom faza informisanja. Pogodan je prilikom uvođenja u novu nastavnu oblast, kao i kod utvrđivanja.napomena: ovaj tekst je preuzet sa […]


ABC – zid na temu 1

Tok obukeNa moderacijskoj tabli na levoj strani lista nastavnik vertikalno ispisuje azbuku. Potrebno je da učenici za svako slovo iz azbuke (ako je moguće) pronađu odgovarajući pojam iz teme. Može se tražiti od učenika da prilikom ispisivanja i objasni pojam.KomentarOvom metodom se mogu proveravati samo teorijska znanja učenika i može se primeniti na bilo koju nastavnu oblast/modul. Rad može biti organizovan kao samostalan, u parovima ili po grupama.MaterijaliModeracijska tabla, papir, kartice, flomasteriPrimeriRad sa tabelama: A – autosum, average, autofill B – bold, border C – copy, cut …UpotrebaOva metoda se može koristiti prilikom pripreme za test, zatim kao provera usvojenog znanja učenika sa prethodnih časova, za sistematizaciju.napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.


Magični zid 5

Tok obukeNastavnik deli učenike na  dve grupe. Svaka grupa će odgovarati na više pitanja tako da svaki član grupe mora da odgovori najmanje na jedno pitanje. Zbog toga, je neophodno da se odredi redosled u grupi za odgovaranje. Da bi se odredio tim koji prvi bira pitanje, baca se kocka. Pomoću projektora i računara prikazuje se šema pitanja – “Magični zid”. Pitanja su predstavljena brojčanim vrednostima po složenosti. Jednostavnija pitanja prikazana su manjim vrednostima, a složenija većim. Grupe se naizmenično smenjuju. Prva grupa bira prvo pitanje prema željenom broju bodova napisanim na  Magičnom zidu. Po redosledu u grupi, koji je unapred određen, učenici biraju pitanje i odgovaraju.  Odgovor koji je prvi dat uzima se u obzir. Ako je odgovor tačan, prva grupa dobija odgovarajući broj bodova, koji je prikazan na Magičnom zidu U slučaju da je odgovor pogrešan druga grupa dobija mogućnost da odgovori na pitanje. Ta grupa, u slučaju […]


Slagalica eksperata 2

Tok obuke:Nastavnik učenike podeli u osnovne grupe. Najbolja je podela sa kartama i to: J,Q,K i A po 4 u svim znakovima. Jedna grupa neka budu J, druga Q, treća K i četvrta A. To su osnovne grupe koje dobijaju određeni kompleksniji zadatak. Da bi rešili taj zadatak moraju naučiti lakše, jednostavnije alate za rad. Iz te 4 osnovne grupe delegiraju se eksperti koji odlaze u novoformirane grupe koje izučavaju jadnostavnije alate za rad. Nakon izučavanje tih alata, eksperti se vraćaju u svoje osnovne grupe u koje donose znanje, prezentuju ga ostalim članovima i rešavaju zadatak.Materijali:Zadatak za osnovne grupe, nastavni materijal za grupe eksperata, karte za podelu u grupe.PrimeriNeka u grupi ima 9 učenika. Za raspodelu učenika u grupe koristimo tri asa (pik, tref i herc), tri kralja (pik, tref i herc) i tri dame (pik, tref i herc). Napravićemo 3 osnovne grupe po 3 učenika i to 3 asa, […]


Stripovi na temu

Tok obuke:Nastavnik započinje čas zadavanjem teme postavlja nekoliko sličica, u formi stripa, na moderacijsku tablu. Učenici treba da poređaju slike po logičnom redu kako bi dobili smislenu priču (zadavanjem rednog broja sličice ili lepljenjem sličica po redu). Nakon formiranja stripa na temu (logičnog redosleda sličica), učenici treba da detaljno opišu u formi teksta svaku sličicu i pridruže joj odgovarajući tekst. Na kraju svaki učenik treba da izvrši sistematizaciju, odnosno da izvede svoj zaključak čitave priče.Komentar:Ova metoda je namenjena za razvijanje logičkog mišljenja kao i kreativnosti kod učenika. Uz ovu metodu učenici usavršavaju svoje:pismeno izražavanjesamostalno razmišljanjestrukturiranje i formulisanje tekstaveštine sistematizacijeNajpogodnije je raditi u grupama ili parovima. Obavezna je analiza i diskusija, gde će učenici da izvrše procene rezultata, povezivanje prethodnog i novog gradiva i izvođenje zaključaka u vezi sa zadatom temom. Neophodno je napomenuti da je ova metoda veoma interesantna za učenike.Materijali:Pripreme nastavnog materijala zavise od teme, ali su uglavnom dugotrajne […]


Dobri – loši primeri

Tok obuke:Metoda je zasnovana na slučaju grešaka i ispravljanja grešaka. Postoji mogućnost grupnog rada kao i individualnog rada. Kod grupnog rada nastavnik podeli učenike na grupe. Učenicima dati primer nekog rešenja, rada, eseja …. koji ima greške kao i primer ispravnog rada. Broj grešaka definiše težinu problema. Materijal koji dobiju učenici može biti u štampanom ili elektronskom obliku.  Može biti dokument, prezentacija, slika … Ovom metodom možemo videti da li učenici prepoznaju gde je greška i da li znaju da je otklone i reše problem. Postoji varijanta da se materijal prikaže javno (na tabli, projektoru) i da se sa nastavnikom komentariše gde su problemi pa učenici kasnije da rešavaju ili da se učenicima ostavi da sve rade sami.Komentar:Metoda za koju ne treba mnogo vremena za pripremu. Veoma zahvalna za rad i za nastavnika i za učenika. Učenici vole da koriste istraživački rad a nastavniku je lako da oceni uspešnost rada. […]