Kategorija Nastavne metode


Učenje po stanicama 4

Tok obukeNa različitim mestima u jednoj prostoriji („stanicama“) nastavnik raspoređuje materijal, kao i zadatke vezane za taj materijal. Materijal je tako izabran da učenici bez stalne pomoći nastavnika mogu da ga obrade i da uče kroz otkrivanje. Stanice sadrže i materijal koji pruža mogućnost samostalne provere. Učenici samostalno prolaze kroz stanice za učenje tokom zadatog vremena. Pri tome na svakoj stanici mogu sami da biraju obim i stepen težine svog rada, kao i da provere svoj napredak u učenju. Ako je materijal za učenje poređan od jednostavnih zadataka ka složenijim, učenici će prolaziti kroz stanice određenim redosledom.KomentarOvo je još jedna od metoda koja je pogodna za rad u odeljenjima sa učenicima koji imaju različito predznanje i sposobnosti. Kako se učenje odvija individualno, učenik brzinu učenja prilagođava svojim potrebama i mogućnostima. Učenici sami mogu proveriti svoje znanje bez pritiska koji obično imaju kod klasičnog ispitvanja. Nastavnik priprema materijal koji će učenici […]


I konačno „Plan toka časa“ 28

Evo stigli smo do poslednje „lekcije“. Ono što smo do sada radili je veoma bitno da uočimo probleme na koje možemo naići i načine kako da ih rešimo ili zaobiđemo. Ali ono što nam treba da bi uspešno vodili čas je plan toka časa. To je ustavri i ono što pišemo i što imamo svakog časa kod sebe, ako svrate prosvetni savetnici, kolege, prijatelji …Plan toka časa je u stvari jedna tabela koja nas jasno vodi kroz naš čas. Ta tabela izglada ovako:Faza časaaktivnost učenikasocijalna formamedijiciljmotivacija    informacija    obrada    diskusija    osiguranje znanja     generalizacija    evaluacija    Sve što nam treba nalazi se u ovim poljima. Pa da krenemo redom.Faze časa su faktički delovi časa, nešto slično kao Uvod, Razrada i Završetak u dosadašnjim pripremama. Samo što ih ovde ima više, što daje bolju kontrolu času. Ovde sam nabrojao sve faze ali ne mora značiti da će vaš čas imati sve te faze. Pogotovu ako imate samo jedan čas na raspolaganju, nećete uspeti vremenski da […]


Ispuni slova 4

Tok obukeNeki stručni pojam iz gradiva se ispisuje na sredini papira. Svako slovo postaje deo nekog drugog pojma na zadatu temu. Nastavnik (ili neko od učenika) grupiše dobijene pojmove i ispisuje ih na flipchart-tabli. Na taj način dobije se tzv „zbirka pojmova“ o kojima će biti reči u okviru nastavne teme. Radi se samostalno.KomentarUčenici po pravilu vole ovu metodu jer im se čini da rade nešto neobavezno. Za izradu najčešće nije potrebno više od 5 minuta. Kao polazni pojam ne mora se uvek koristiti stručni pojam; to može biti ime i prezime učenika, ime praznika (npr. nova godina, ili deda mraz)… Ono što je važno je da se slagalica popunjava pojmovima vezanim za zadatu nastavnu temu.Materijalipapir, olovka, flomasteri, kartice, flipchart ili moderacijska tablaPrimeristručni pojam: obrada tekstaUpotrebaOva metoda se može koristiti tokom faza informisanja. Pogodan je prilikom uvođenja u novu nastavnu oblast, kao i kod utvrđivanja.napomena: ovaj tekst je preuzet sa […]


ABC – zid na temu 1

Tok obukeNa moderacijskoj tabli na levoj strani lista nastavnik vertikalno ispisuje azbuku. Potrebno je da učenici za svako slovo iz azbuke (ako je moguće) pronađu odgovarajući pojam iz teme. Može se tražiti od učenika da prilikom ispisivanja i objasni pojam.KomentarOvom metodom se mogu proveravati samo teorijska znanja učenika i može se primeniti na bilo koju nastavnu oblast/modul. Rad može biti organizovan kao samostalan, u parovima ili po grupama.MaterijaliModeracijska tabla, papir, kartice, flomasteriPrimeriRad sa tabelama: A – autosum, average, autofill B – bold, border C – copy, cut …UpotrebaOva metoda se može koristiti prilikom pripreme za test, zatim kao provera usvojenog znanja učenika sa prethodnih časova, za sistematizaciju.napomena: ovaj tekst je preuzet sa materijala koji se koristi za seminar “Predmatna didaktika – računarstvo i informatika” a čiji su autori nastavnici foruma informatike u projektu GTZ-a – reforma stručnog obrazovanja.


Jedan četvoročas – uvod u internet 2

Radi se o modulu Internet i ovo su prvi časovi. Obzirom da je njima bilo ovo delimično poznato iskoristio sam metodu Ekspertska slagalica. Najpre sam učenike podelio u osnovne grupe. Imao sam 4 grupe i njima dao zadatak da naprave određeni strip na temu. Teme su bile iz svakodnevnog života ali uglavnom da se u stripu objašnjava „skidanje“ nekog dokumenta sa sajta. Taj strip su radili kući i imali su nedelju dana da ga naprave do sledećeg časa.Nakon osnovnih grupa, otišli su u ekspertske grupe u kojima su dobili nastavni materijal koji im je bio potreban za izradu stripa. Taj nastavni materijal su izučavali oko 60 minuta. Nakon povratka u osnovne grupe svaki ekspert je doneo potrebno znanje u svoju grupu i imali su vremena da pitaju nastavnika sve što im nije bilo jasno u materijalu za učenje.Kući su pravili stripove koje su prezentovali na prvom času naredne nedelje. Nakon […]